онлайн магазин банер
5 ЮНИ 2021 / 15:00 / ЗАЛА "ЕВРОПА" - ДОХОДНО ЗДАНИЕ

ОБЩО СЪБРАНИЕ 2021

Членовете на клуба ще изберат ново ръководство и органи на управление.
Hero Image

Място на провеждане: 5 юни, 15:00, гр. Русе, зала “Европа”, Доходно здание

 1. Отчет на ръководство на Дунав;
 2. Приемане на бюджета за сезон 2021/2022;
 3. Промени в Устава на сдружението;
 4. Избор на Управителен съвет за периода 2021 – 2024;
 5. Избор на Надзорен съвет за периода 2021 – 2024;
 6. Избор на Постоянно представителство на Общото събрание за периода 2021 – 2024;
 7. Разни;

Дата на публикуване: 01.05.2021

21.05.2021 – Публикуване на списък с всички членове с право на глас;
28.05.2021 – Срок за обжалване и възражения по списъка;
30.05.2021 – Публикуване на всички материали за Общото събрание;
01.06.2021 – Публикуване на окончателен списък с членове за право на глас;
01.06.2021 – Подаване на заявление за участие от дистанция;

Чл. 1. Настоящите процедурни правила са изготвени във връзка с действащия Устав на сдружението и регламентират провеждането на изборно общо събрание.
Чл. 2. Изборното общо събрание ще се проведе на 05.06.2021 при следния дневен ред:

 1. Отчет на ръководството на Дунав;
 2.  Приемане на бюджета за сезон 2021/2022;
 3.  Промени в Устава на сдружението;
 4. Избор на Управителен съвет за периода 2021 – 2024;
 5. Избор на Надзорен съвет за периода 2021 – 2024;
 6. Избор на Постоянно представителство на Общото събрание за периода 2021 – 2024;
 7. Разни;

Чл.3. Мястото на провеждане на събранието следва да бъде обявено в срок не по-късен от 30 дни преди датата на провеждането му;
Чл.4. Право на глас в Общото събрание имат членовете на Сдружението, които отговарят на следните условия:
(1) Редовни членове на Сдружението;
(2) Платили членския си внос  до месец април включително;
Чл. 6. Членовете се регистрират преди началото на Общото събрание, представяйки съответен документ за самоличност и се подписват в присъствения протокол;
Чл. 7. При липса на кворум, заседанието се провежда един час по-късно от първоначално предвидения с присъстващите членове на заседанието;
Чл. 8. Гласуването по така предложения дневен ред се осъществява чрез единна бюлетина, на която са отпечатани точките от дневния ред и три опции за гласуване – “за”, “против” и “въздържал се”;
Чл. 9. Всеки член отбелязва върху бюлетината предпочитанията си относно съответната точка от дневния ред;
Чл. 10. Заседанието предвижда възможност за гласуване от дистанция при следните условия:
– Предварителна регистрация за гласуване от дистанция – не по-късно от 01.06.2020;
– Изпращане на попълнен и сканиран протокол по образец на club@fcdunav.bg или по пощата.
Чл. 11. Гласуването от дистанция се осъществява през дигитална платформа. В началото на заседанието членът се идентифицира с документ, удостоверяващ самоличност пред организационната комисия. Гласуването става чрез писмено или вербално волеизявление.
Чл. 12. Преброяването на гласовете се извършва публично, като всяка бюлетина се показва ясно, а нейното съдържание диктува на глас, след което гласът бива отчитан. Към резултатите от присъственото гласуване, се добавят и тези от гласуването от дистанция.

Заявление за дистанционно участие в Общо събрание на Сдружение “Футболен клуб Дунав от Русе”