Анкета

Анкета за удовлетвореност от школата на Дунав Русе

Анкета за удовлетвореност в школата
* Скала от 1 (неудовлетворен) до 10 (напълно удовлетворен)