fbpx

Дневен ред заседание на УС 10.12.2020

На 10.12.2020 ще се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение “Футболен клуб Дунав от Русе” със следния дневен ред.

1. Приемане на решение за кандидатстване за временно членство в Български футболен съюз от името на Сдружение “Футболен клуб Дунав от Русе”;
2. Решение за придобиване на 100% от акциите на ПФК Дунав ЕАД;
3. Приемане на промени в Устава на ПФК Дунав ЕАД след прехвърлянето на акциите;
4. Приемане на съдържанието, насоките и сроковете за изготвянето на консолидирания отчет за дейността на ФК Дунав Русе за Q4 на 2020 + месец август и септември.
5. Приемане на план за дейността на Сдружението през 2021;
6. Приемане на първоначален бюджет за 2021;
7. Приемане на правилник за публична и прозрачна дейност на Сдружение “Футболен клуб Дунав от Русе”;
8. Приемане на нови членове на Сдружението;
9. Други.