Общо събрание - ФК Дунав Русе
7 МАЙ 2021 / 14:00

ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 2021

Членовете на клуба ще изберат ново ръководство и органи на управление.
Hero Image
 1. Отчет на временното ръководство на Дунав;
 2. Избор на Управителен съвет за периода 2021 – 2024;
 3. Избор на Надзорен съвет за периода 2021 – 2024;
 4. Избор на Постоянно представителство на Общото събрание за периода 2021 – 2021;
 5. Промени в Устава на сдружението;
 6. Разни;
 1. Краен срок за регистрация на кандидатури за Управителен съвет е 12.03.2021. Кандидатурите трябва да съдържат:
  > Предложение и структура на Управителен съвет;
  > Автобиографии на членовете на УС;
  > Концепция за управление на ФК Дунав за периода 2021-2024;
 2. Краен срок за регистрация на кандидатури за Надзорен съвет е 05.05.2021.
 3. Краен срок за регистрация на кандидатури за Постоянното представителство е 05.05.2021.
 4. Обявяване на кандидатурите за Управителен съвет – не по-късно от 02.04.2021
 5. Публично представяне на кандидатите и концепциите – 8.04.2021
 6. Обявяване на членовете с право на глас в Общото събрание – 16.04.2021;
 7. Срок за предварителна регистрация за гласуване от дистанция – 16.04.2021;
 8. Подаване на възражения към списъка с членове с право на глас в Общото събрание – 23.04.2021;

Чл. 1. Настоящите процедурни правила са изготвени във връзка с чл.30 от Устава на сдружението и регламентират провеждането на изборно общо събрание.
Чл. 2. Изборното общо събрание ще се проведе на 07.05.2020 при следния дневен ред:

(1) Отчет на временното ръководство

(2) Избор на Управителен съвет за периода 2021 – 2024;

(3) Избор на Надзорен съвет за периода 2021 – 2024;

(4) Избор на Постоянно представителство на Общото събрание за периода 2021 – 2022;

(5) Промени в Устава на сдружението;

(6) Разни;

Чл.3. Мястото на провеждане на събранието следва да бъде обявено в срок не по-късен от 30 дни преди датата на провеждането му;
Чл.4. Право на глас в Общото събрание имат членовете на Сдружението, които отговарят на следните условия:
(1) Членове на Сдружението от най-малко 3 месеца преди месеца, предхождащ провеждането на Общото събрание (с дата на членство не по-късно от 07.01.2020)
(2) Платили членския си внос  до месец април включително;
Чл. 6. Членовете се регистрират преди началото на Общото събрание, представяйки съответен документ за самоличност и се подписват в присъствения протокол;
Чл. 7. При липса на кворум, заседанието се провежда един час по-късно от първоначално предвидения с присъстващите членове на заседанието;
Чл. 8. Гласуването по така предложения дневен ред се осъществява чрез единна бюлетина;
Чл. 9. Всеки член отбелязва върху бюлетината предпочитанията си относно съответната точка от дневния ред;
Чл. 10. Заседанието предвижда възможност за гласуване от дистанция при следните условия:
– Предварителна регистрация за гласуване от дистанция – не по-късно от 16.04.2020;
– Изпращане на попълнена бюлетина по пощата или сканирана на e-mail: os2021@fcdunav.bg
– Бюлетината следва да бъде подписана от съответния член собственоръчно или чрез електронен подпис;
Чл. 11. Гласовете от дистанция следва да бъдат подадени не по-късно от деня, предхождащ Общото събрание;
Чл. 12. Преброяването на гласовете се извършва публично, като всяка бюлетина се показва ясно, а нейното съдържание диктува на глас, след което гласът бива отчитан;

Все още няма качени файлове