Устав

Към днешна дата Сдружението оперира с временен устав, като настоящето предложение се имплементира постепенно.

Глава I: Основни положения и принципи

Чл. 1. Сдружение “Футболен клуб Дунав от Русе”, наричано за краткост, “Сдружението” е организация, представляваща юридическо лице с нестопанска цел, развиваща своята дейност според разпоредбите на Закона за юридически лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и според приложимата правна рамка на Република България и Европейския съюз.

Чл. 2. Сдружението ще извършва дейност в обществена полза и се учредява за неопределен срок.

Чл. 3. Сдружението ще извършва своята дейност под наименованието “Футболен клуб Дунав от Русе, изписано на латиница като “Association Football Club Dunav Ruse”.

Чл. 4. Седалището на Сдружението е в град Русе. Адресът на Сдружението е град Русе, 7005, ул. „Околчица“ 6, Спортен комплекс „Дунав“, стадион „Дунав“.

Чл. 5. В рамките на своята дейност Сдружението прилага, защитава и отстоява човешките и гражданските права и свободи на своите членове, както и в рамките на обществото като цяло от всякакви посегателства, ограничения и дискриминация по какъвто е да било признак.

Чл. 6. Сдружението следва да спазва стриктно политически неутралитет. Това включва забрана на участието на членове на управляващите и надзорните органи на сдружението и негови служители в политически и партийни кампании и мероприятия по начин, обвързващ Сдружението с определено отношение или позиция спрямо същите. Забранява се употребата на името и символите на Сдружението в политически кампании, или във всякакъв друг контекст, който предполага директна агитация или призив за подкрепа на политическа или партийна платформа във връзка с национални и местни избори, референдуми или всякакъв друг случай.

Чл. 7. Изключение от посочените в предходния член случаи са участие на членове на управляващите органи на Сдружението или негови служители в тържествени мероприятия, свързани с национални празници или чествания, или такива свързани с дейността на Сдружението, институционални призиви и други мероприятия, при които е налице взаимодействие с обществени институции и техните политически представители, без то да бъде свързано с агитация или подкрепа на конкретни политически партии, платформи или политически лица.

Чл. 8. При дейността си, Сдружението следва да се стреми към възпитаване на дух на родолюбие и утвърждаване на спортните, историческите и културни традиции на град Русе, промотиране на постиженията на града в различни сфери на социалното, икономическото, културното развитие на града, включително и в случаите, когато те не попадат в обхвата на основната дейност на Сдружението.

Чл. 9. Основен принцип при функционирането на Сдружението е разбирането, че същото е създадено от обществеността на град Русе и съществува в нейно име и интерес. Във взаимодействието си с русенската общественост, представителите на Сдружението следва да спазват най-високи морални и етични стандарти, както и да работят с разбирането, че всяко тяхно действие подлежи на публичен контрол и отчет, включително чрез предвидените механизми в настоящия устав.

Глава II: Предмет на дейност, цели и средства за тяхното постигане

Чл.10. Основните дейности и цели на Сдружението са:
(1) Развива дейности в областта на футбола на професионално или непрофесионално ниво;
(2) Обезпечава тренировъчна и състезателна дейност по футбол;
(3) Участва в международни, национални и регионални първенства и турнири;
(4) Създава условия за масов и детски спорт в областта на футбола;
(5) Възпитава активен и здравословен начин на живот;
(6) Привлича обществеността, насърчава творческата активност и самоинициатива на треньори, специалисти, деятели, ръководители и любители;
(7) Защитава и отстоява човешките и гражданските им права и свободи от каквито и да са посегателства и ограничения;
(8) Подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на спорта;
(9) Осъществява връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност със сродни; национални и чуждестранни клубове, организации, сдружения за постигане на съвместни цели, доколкото същите са съвместими с целите на Сдружението;
(10) Постигането на високи спортни резултати в републикански първенства и турнири.

Чл. 11. Сдружението следва да изпълни посочените в предходния член цели, със средства, набрани като :
(1) Организира и подпомага практикуването на футбола на клубно ниво, в това число чрез организирането на различни формации с професионален или аматьорски статут;
(2) Организира детско-юношески школи, тренировъчна и спортно-развлекателна дейност;
(3) Организира, администрира и участва в спортни първенства и турнири;
(4) Изгражда и стопанисва спортни обекти;
(5) Подготвя състезатели, способствайки тяхното развитие в професионалния спорт;
(6) Прилага всички нормативни документи на ФИФА, УЕФА, БФС и ЗФВС;
(7) Развива икономическа дейност, съвместима с целите на Сдружението и с цел тяхното обезпечаване.

Глава III: Организационна структура, органи на управление, Общо събрание, постоянно представителство

Чл. 12. Основни структурни и организационни единици на Сдружението са Общото събрание, постоянно представителство на Общото събрание, Надзорния съвет и Управителния съвет.

Чл. 13. Общото събрание е върховният орган на Сдружението. В него членуват всички членове, чието членство е възникнало минимум 3 месеца (90 дни) преди провеждането му, както и при условията на издължен членски внос към месеца, предхождащ месеца на провеждането на Общото събрание, в случаите когато такъв е дължим.

Чл. 14. Общото събрание:
(1) Изменя и допълва Устава;
(2) Избира и освобождава членовете на всички органи, предвидени в Устава;
(3) Взема решения за откриване и закриване на клонове;
(4) Взема решения за участие в други организации;
(5) Приема основни насоки и програма за развитието на Сдружението;
(6) Взема решение за прекратяване или преобразуване на Сдружението;
(7) Приема бюджета на Сдружението;
(8) Приема отчета на всички предвидени органи в настоящия Устав;
(9) Отменя, коригира или утвърждава решения на органите на Сдружението;
(10) Избира състав и структура на постоянно представителство на Общото събрание;
(11) Избира състав и структура на Надзорен съвет;
(12) Избира състав и структура на Управителен съвет;
(13) Приема годишния план за развитие на Сдружението, предложен от управителния орган на Сдружението;
(14) Приема решение за непопълване на Надзорния съвет или Постоянното представителство на Общото събрание;

Чл. 15. Постоянното представителство на Общото събрание има всички правомощия на Общото събрание според Устава на Сдружението, с изключение на тези, които не могат да се прехвърлят на други органи съгласно ЗЮЛНЦ, включително но не само и предвиденото в чл. 14.

Чл. 16. Постоянното представителство на Общото събрание се състои от най-малко трима и най-много седем членове на Общото събрание, като в него трябва да има представители от всички членски категории, предвидени от настоящия Устав. Членовете на постоянното представителство на Общото събрание не могат да бъдат членове на Управителния съвет или Надзорния съвет на Сдружението.

Чл. 17. Постоянното представителство на Общото събрание служи като медиатро и има решаващ глас в случай на спорове, вето или несъответствия на решения между Управителния и Надзорния съвет.

Чл. 18. Постоянното представителство на Общото събрание може да поеме правата и функциите на отделни членове или на целия Управителен или Надзорен съвет до провеждането на Общо събрание в случаите на:
(1) Невъзможност на свикване на заседание на Управителния или Надзорния съвет поради липсва на кворум в пет поредни заседания;
(2) Депозирани писмени оставки на повече от половината членове на Управителния или Надзорния съвет, като в този случай Постоянното представителство на Общото събрание поема изцяло функциите на съответния орган;
(3) Депозирани писмени оставки на по-малко от половината членове на Управителния или Надзорния съвет на Сдружението. В този случай постоянното представителство на Общото събрание изпълнява техните функции и получава тяхното право на глас в изброените органи до провеждане на Общо събрание.

Чл. 19. Постоянното представителство на Общото събрание излъчва от своя състав председател, който да ръководи заседанията на Общото събрание, протоколист и комисия, която следи за реда и правилното протичане на събранието.

Чл. 20. Решенията на Общото събрание са задължителни за всички други органи на Сдружението.

Чл. 21. Общото събрание бива редовно, извънредно и изборно, като всяко от тях следва да се провежда в съответствие на Устава на Сдружението и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 22. Редовното Общо събрание се провежда веднъж в годината, като датата за провеждане и дневният ред се определят от Управителния съвет.

Чл. 23. Редовното Общо събрание се провежда най-рано през месец май и най-късно през месец август. Свикването на редовното Общо събрание и дневният ред, при който ще се проведе, следва да бъдат оповестени публично през официалните комуникационни канали на Сдружението, най-малко 30 дни преди провеждането на събранието.

Чл. 24. Извънредното Общо събрание се свиква по предложение на Управителния съвет, Надзорния съвет или 1/3 от членовете на Общото събрание към момента на свикване на извънредното общо събрание.

Чл. 25. Свикването на извънредно Общо събрание, както и дневният ред, при който ще се проведе, се обявяват минимум 30 дни преди провеждането на събранието чрез официалните комуникационни канали на Сдружението.

Чл. 26. Свикването на извънредно Общо събрание е възможно и за по-кратък срок от предвидения в чл. 25, но минимум 72 часа преди провеждането му, ако такова решение е взето от минимум два от предвидените в настоящия Устав органи.

Чл. 27. Изборно е Общо събрание, в дневния ред на което се предвижда избор на един или повече членове на Управителния или Надзорния съвет на Сдружението.

Чл. 28. Освен ако не е извънредно, изборното Общо събрание се провежда според предвидения по Устав график за провеждане на редовно Общо събрание.

Чл. 29. Процедурните правила за провеждане на изборното Общо събрание се изготвят и приемат от постоянното представителство на Общото събрание.

Чл. 30. Процедурните правила за провеждане на изборно Общо събрание следва да покриват следния минимален обхват:
(1) Период за регистрация и обявяване на кандидатури и концепции за изборните позиции;
(2) Регламент за провеждането на гласуване на предложените за избор кандидатури;
(3) Решение и срок за предварителна регистрация на членовете, ако това е приложимо;
(4) Процесуален ред и срокове за упражняване на дистанционно гласуване;
(5) Списък с актуални членове на Сдружението с право на глас, изготвен от Управителния съвет на Сдружението към месеца на провеждане на Общото събрание.

Чл. 31. Освен ако изрично не е посочено друго в обявлението за Общо събрание, членовете на Сдружението е възможно да гласуват по предварително обявения дневен ред и от разстояние. Гласуване от разстояние се счита такова, ако е било извършено извън мястото на физическо провеждане на Общото събрание.

Чл. 32. Гласуването от разстояние може да бъде извършено по електронен път, по пощата или чрез пълномощник, като начините на подаване на глас се регламентират в процесуалния ред и срокове за упражняване на гласуването от разстояние.

Чл. 33. Гласуването от разстояние е валидно, ако вотът е подаден в срока за гласуване според процесуалния ред за упражняване на гласуване от разстояние, но не по-късно от 24 часа преди провеждането на Общото събрание.

Чл. 34. Гласовете, подадени от разстояние, се зачитат само в случаите, в които техният подател може да бъде еднозначно и безспорно определен чрез документ за гласуване от разстояние по образец, изготвен от Управителния съвет, подписан от гласуващия собственоръчно или чрез електронен подпис.

Чл. 35. Всички подадени от разстояние гласове се протоколират и съхраняват в архив 12 месеца след провеждането на Общото събрание, след което следва да се унищожат.

Чл. 36. Общо събрание е редовно проведено, ако на него присъстват поне половината от членовете с право на участие. За присъстващи се считат и членовете, гласували от разстояние, според разпоредбите на Устава и процесуалните правила.

Чл. 37. При липса на кворум събранието се отлага с един час, като се провежда на същото място и при същия дневен ред с явилите се членове.

Чл. 38. Всеки член на общото събрание има право на един глас. Членовете на общото събрание нямат право на глас при решаването на въпроси, за които е възможно да представляват конфликт на интереси. Обстоятелствата, представляващи конфликт на интереси, следва да се декларират не по-късно от 24 часа преди провеждането на Общото събрание. Членове на общото събрание нямат право да гласуват по въпроси, които засягат тяхното членство в Сдружението.

Чл. 39. Освен в случаите, в които в настоящия Устав е регламентирано друго, решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от всички присъстващи.

Глава IV: Надзорен съвет

Чл. 40. Надзорният съвет се състои от най-малко трима и най-много седем членове, излъчени от членовете на Общото събрание.

Чл. 41. Със специално решение на Общото събрание, може да бъде номиниран за член на Надзорния съвет и физическо лице, което не членува в Общото събрание.

Чл. 42. В случаите, в които е предвиден диференциран членски внос, и ако не е решено друго от Общото събрание, процесът на номинации и запълване на квотите в Надзорния съвет се извършва в низходящ ред от членовете с най-високи имуществени вноски.

Чл. 43. При съответната номинация, минимум една от квотите в Надзорния съвет следва да се предостави на представител на Община Русе.

Чл. 44. Надзорният съвет излъчва от своя състав Председател. Председателят посочва свой заместник – един от останалите членове на Надзорния съвет, който да изпълнява неговите функции във всеки случай на невъзможност на Председателя да присъства на заседанията на Надзорния съвет.

Чл. 45. Надзорният съвет следи за коректността на взетите от Управителния съвет решения, заверява текущите му отчети и изисква информация за оперативното функциониране на Сдружението.

Чл. 46. Надзорният съвет има право да изисква изготвянето на отчети и справки от страна на Управителния съвет, както и да адресира питания относно оперативното и стратегическото развитие на Сдружението.

Чл. 47. Членовете на Надзорния съвет имат право на достъп до оперативната документация на Сдружението.

Чл. 48. При боравене с документи, съдържащи търговски клаузи за конфиденциалност или лични данни, следва да се прилагат съответните мерки за боравене със защитена информация според приложимите вътрешни правила на Сдружението.

Чл. 49. Надзорният съвет има право на вето спрямо определени решения на Управителния съвет, както следва:
(1) Решения за придобиване или участие в други дружества, включително и търговски.
(2) Решения за участие или отказ от участие в първенства и турнири от календара на БФС, УЕФА или ФИФА.
(3) Решения от материален интерес над 10 000 лева, включително що се касае до поемане на банкови и небанкови задължения, извършване на разходи, влизане в трудови правоотношения, договори за услуги, концесионни договори, както и всякакви други договорни отношения с физически или юридически лица, с изключение на юридическите лица, контролирани от Сдружението. Материалният интерес се определя като кумулативната сума с обхват текущата бюджетна година, в която е взето решението, като включва и дължимите такси, данъци и осигуровки, възникващи в резултат на сделката. Материалният интерес следва да възниква като директен резултат от взетото решение.
(4) Решения за неприемане или изключване на членове на Сдружението.
(5) Решения относно актуалния списък с членовете на Сдружението с право на глас в Общото събрание.
(6) Решения относно определянето на възнаграждение на членовете на Управителния съвет.

Чл. 50. В случай на упражняване на правата по предходния член, решението, обект на вето, се представя за окончателно становище пред постоянното представителство на Общото събрание в срок от три работни дни.

Чл. 51. В случай, че постоянното представителство на Общото събрание не вземе отношение в рамките на три дни от датата на представянето му, то блокираното решение на Управителния съвет от страна на Надзорния съвет влиза директно в сила.

Чл. 52. Надзорният съвет може да предлага проекти за решения на Управителния съвет. При внасяне на проект за решение от Надзорния съвет, Управителният съвет е длъжен да се събере и да се произнесе с решение по предложението в седемдневен срок.

Чл. 53. Заседанията на Надзорния съвет са редовно проведени, ако на тях присъстват поне половината от членовете му.

Чл. 54. Допустимо е членове на Надзорния съвет да участват в заседанията му от разстояние чрез телефон, конферентни връзки и всякакви други начини, стига да е възможно еднозначно разпознаването на съответния член.

Чл. 55. За всяко заседание на Надзорния съвет се изготвя протокол от Председателя, който се подписва от всички присъстващи членове. Членовете, участвали в заседанието от разстояние не е необходимо да подписват протокола, ако техният брой е по-малък от половината присъствали на заседанието, като тяхното присъствие и гласуване се удостоверява от Председателя в протокола.

Чл. 56. Протоколът от заседанията на Надзорния съвет се изпраща до всички негови членове в рамките на 72 часа от провеждането на заседанието.

Чл. 57. Членовете на Надзорния съвет, включително и тези, участвали от разстояние, имат право да възразят по отношение на съдържанието на протокола в рамките на пет работни дни от получаване на протокола от заседанието. Възражението следва да се адресира до Председателя на Надзорния съвет.

Чл. 58. Заседанията на Надзорния съвет се свикват по инициатива на Председателя или на 1/3 от неговите членове, но не по-малко от двама души.

Чл. 59. Надзорният съвет може да вземе решение и изцяло неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички негови членове.

Чл. 60. Решенията на Надзорния съвет се комуникират към засегнатите органи на Сдружението от Председателя.

Чл. 61. Всички решения на Надзорния съвет са публични и се публикуват в официалните комуникационни канали на Сдружението, с изключение не решенията, представляващи търговска тайна или съдържащи лични данни. В тези случаи решенията следва да се комуникират публично по начин, който да не допуска издаването на клаузи, обект на търговска тайна или публичното оповестяване на лични данни.

Чл. 62. Ако друго не е изрично предвидено в настоящия Устав или в закона, Надзорният съвет взима решение с обикновено мнозинство от всички свои членове.

Глава V: Управителен съвет

Чл. 63. Управителният съвет е управителният орган на Сдружението, чиито функции са оперативното и стратегическо управление.

Чл. 64. Управителният съвет се състои от най-малко трима и най-много седем души, излъчени от Общото събрание, като не е задължително да са негови членове.

Чл. 65. Управителният съвет:
(1) Представлява Сдружението, както и определя представителната власт на отделни членове на Управителния съвет;
(2) Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
(3) Определя официалните комуникационни канали на Сдружението;
(4) Определя символите на Сдружението и правилата за тяхното използване;
(5) Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
(6) Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
(7) Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
(8) Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
(9) Определя административния ред за придобиване на членство в Сдружението;
(10) Приема и изключва членове на Сдружението;
(11) Съставя списък с членовете на Сдружението, които имат право на глас в Общото събрание;
(12) Определя членския внос, категориите членски внос и реда на неговото събиране;
(13) Освобождава членове от задължението за заплащане на членски внос;
(14) Взема решение за пълно или частично опрощаване на членски внос, но не повече от общо 10 000 лева на годишна база или най-много 100 члена. След надхвърляне на тази граница, решенията следва да се отнесат към Общото събрание за произнасяне;
(15) Определя отстъпки за членове и други привилегии, произтичащи от членството в Сдружението;
(16) Определя почетни членове и техните правомощия;
(17) Определя адреса на Сдружението;
(18) Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не са изрично включени в компетенциите на друг орган;
(19) Взема решения за учредяването на търговски дружества от името на Сдружението.
(20) Определя ръководствата, органите за управление, представителство и контролира дейността на търговските дружества, в които участва Сдружението.

Чл. 66. Управителният съвет излъчва от своя състав Председател и Заместник-председател, които представляват Сдружението .

Чл. 67. Заседание на управителният съвет се свиква от Председателя, минимум 1/3 от членовете му, но не по-малко от двама души или от Надзорния съвет .

Чл. 68. Членовете на Управителния съвет могат да имат определени ресори и да съвместяват други ръководни или неръководни длъжности в Сдружението или в търговските дружества, в които участва Сдружението.

Чл. 69. Членовете на Управителния съвет могат да делегират на Председателя и заместник-председателя на Управителния съвет правото да вземат еднолично решения, представляващи материален интерес до 10 000 лева, включително що се касае до поемане на банкови и небанкови задължения, извършване на разходи, влизане в трудови правоотношения, договори за услуги, концесионни договори, както и всякакви други договорни отношения с физически или юридически лица. Материалният интерес се определя като кумулативната сума с обхват текущата бюджетна година, в която е взето решението, като включва и дължимите такси, данъци и осигуровки, възникващи в резултат на транзакцията. Материалният интерес следва да възниква като директен резултат от взетото решение.

Чл. 70. Решенията по реда на предходния член се считат за решения на Управителния съвет в неговата съвкупност. Те следва да се вземат заедно от председателя и заместник-председателя на Сдружението, като се протоколират и комуникират вътрешно и публично според общия ред, предвиден от Устава.

Чл. 71. Всеки член на Управителния съвет има правото на вето за решения, взети по реда на чл. 69. На това основание членът, упражняващ правото си на вето може да свика еднолично заседание на Управителния съвет извън общите разпоредби на Устава.

Чл. 72. Управителният съвет може да отмени всяко решение, взето по реда на чл. 69.

Чл. 73. Заседанията на Управителния съвет са редовно проведени, ако на тях присъстват поне половината от членовете му.

Чл. 74. Допуска се членове на Управителния съвет да участват в заседанията му от разстояние чрез телефон, конферентни връзки и всякакви други начини, стига да е възможно еднозначното разпознаване на съответния член.

Чл. 75. За всяко заседание на Управителния съвет се изготвя протокол от Председателя, който се подписва от всички присъстващи членове. Членовете, участвали в заседанието от разстояние, не е необходимо да подписват протокола, ако техният брой е по-малък от половината присъствали на заседанието, като тяхното присъствие и гласуване се удостоверява от Председателя в протокола.

Чл. 76. Протоколът от заседанията на Управителния съвет се изпраща до всички негови членове в рамките на 72 часа от провеждането на заседанието.

Чл. 77. Членовете на Управителния съвет, включително и тези участвали от разстояние, имат право да възразят по отношение на съдържанието на протокола в рамките на пет работни дни от получаване на протокола от заседанието. Възражението следва да се адресира до Председателя на Управителния съвет с копие до Надзорния съвет на Сдружението.

Чл. 78. Управителният съвет може да вземе решение и изцяло неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички негови членове.

Чл. 79. Решенията на Управителния съвет се комуникират към засегнатите органи на Сдружението от Председателя.

Чл. 80. Всички решения на Управителния съвет са публични и се публикуват в официалните комуникационни канали на Сдружението, с изключение не решенията, представляващи търговска тайна или съдържащи лични данни. В тези случаи решенията следва да се комуникират публично по начин, който да не допуска издаването на клаузи, обект на търговска тайна или публичното оповестяване на лични данни.

Чл. 81. Ако друго не е изрично предвидено в настоящия Устав или в закона, Управителният съвет взима решение с обикновено мнозинство от всички свои членове.

Глава VI: Членство, права и задължения на членовете, членски внос

Чл. 82. Членове на Сдружението могат да бъдат физически лица, които приемат неговия Устав, имат интерес да подкрепят и развиват целите на Сдружението.

Чл. 83. Лица, ненавършили пълнолетие могат да членуват и упражняват членските си права самостоятелно при наличие на разрешение от страна на родител/настойник или друго дееспособно лице с попечителски права. В противен случай, до навършване на пълнолетие членските права могат да се упражняват от родителя или настойника.

Чл. 84. Лица, ненавършили пълнолетие, включително и когато са представлявани от родител/настойник, не могат да бъдат членове на Общото събрание.

Чл. 85. Членството и възникващите от него членски права не могат да се прехвърлят на други лица, с изключение на възникване на обстоятелствата, описани в чл. 83.

Чл. 86. Членството в Сдружението е доброволно и възниква след писмено волеизявление на заявителя и одобрение от Управителния съвет.

Чл. 87. Заявление за членство може да бъде подадено от разстояние по пощата или по електронен път, като то следва да бъде собственоръчно подписано от кандидата или с електронен подпис.

Чл. 88. При кандидатстване за членство, могат да бъдат следните данни:
(1) Три имена;
(2) ЕГН;
(3) Точен адрес;
(4) Номер на лична карта или друг идентификационен документ;
(5) Актуална снимка, на която е ясно видимо лицето на кандидата за членство;
(6) Декларация за представителство на юридическо лице, в случаите, когато това е приложимо;

Чл. 89. Предоставените лични данни следва да са обект на ограничен достъп и защита според приложимите нормативни документи за защита на личните данни.

Чл. 90. Членовете в Сдружението биват Спортни и Неспортни. Спортни са всички членове които упражняват организирано спорт в рамките на Сдружението, като се ползват от спортно обучение и тренировки и участват в спортни първенства и турнири, включително и такива от официалния календар на ФИФА, УЕФА, БФС или други спортни организации и федерации, в които Сдружението членува. Неспотни са всички останали членове.

Чл. 91. Управителният съвет на Сдружението може да откаже или прекрати членство по следните причини:
(1) Неприемане на Устава на Сдружението;
(2) Неприемане на целите и дейността на Сдружението;
(3) Предоставени некоректни данни в заявлението за членство;
(4) Непристойно поведение, оскверняване на символите на Сдружението;
(5) Участие в манипулиране на спортни срещи и друга незаконна дейност;
(6) Влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;
(7) Нарушаване авторитета на Сдружението;
(8) Данни за произход на средствата от незаконна дейност;
(9) Риск за интегритета на Сдружението и компрометиране на неговите контролно-отчетни механизми чрез включването на подставени лица, включително и с цел преодоляване на волята на членовете и придобиване едноличен контрол върху Сдружението;
(10) Неплащане в определените за това срокове на приетия от компетентните органи на Сдружението членски внос.

Чл. 92. В случаите на спортно членство, то може да прекратено и на основание спортно-технически причини, неспазване на спортно-състезателна дисциплина, или каквато и да е друга причина, установена от компетентен служител по спортно-състезателната дейност на Сдружението.

Чл. 93. Спортното членство може да бъде трансформирано в неспортно такова след изрично волеизявление на подателя. В такъв случай за начало на членството в Сдружението се счита първоначалната дата на подаване на заявление за спортно членство.

Чл. 94. Неспортното членство може да бъде трансформирано в спортно такова след изрично волеизявление на подателя и изпълнение на всички останали критерии. В такъв случай за начало на членството в Сдружението се счита първоначалната дата на подаване на заявление за неспортно членство.

Чл. 95. Не е възможно едновременното упражняване на права като спортен и неспортен член на Сдружението.

Чл. 96. При спиране на членските права за повече от 3 месеца, независимо от причината за това, и последващо подновяване на членството, за начална дата на членството в Сдружението се счита датата на подновяване на членските права.

Чл. 97. Всеки член на Сдружението е длъжен да плаща ежемесечен членски внос по реда и в размер, определен от компетентните според Устава органи, но не по-малко от 10 лева на месец.

Чл. 98. За спортни членове членският внос следва да не бъде по-малък от 40 лева.

Чл. 99. Допуска се членският внос да бъде на различни нива, като в такъв случай членовете следва да имат право свободно да избират размера му спрямо наличните възможности.

Чл. 100. Членският внос може да бъде определен и като минимална месечна стойност, като в този случай членовете на Сдружението свободно определят своя принос над посочената минимална месечна стойност.

Чл. 101. Освен в случаите, в които упълномощените органи не са определили друго, категориите членски внос, внасян в Сдружението са следните:
(1) 10 лева на месец;
(2) 20 лева на месец;
(3) 40 лева на месец;
(4) 50 лева на месец;
(5) 100 лева на месец;
(6) 200 лева на месец;
(7) 300 лева на месец;
(8) 500 лева на месец;
(9) 1000 лева на месец;
(10) 3000 лева на месец;
(11) 5000 лева на месец;
(12) 10 000 лева на месец;

Чл. 102. В случаите на приложими диференцирани категории членски внос, след първоначалния си избор, членовете на Сдружението могат да извършват промени само в посока по-високо ниво на членски внос до провеждането на следващото Общо събрание, независимо дали са придобили право на глас в него.

Чл. 103. Независимо от наличието на различни категории членство, същите не следва да водят до различни права, тежест или значение на гласовете в Органите на Сдружението, като следва да бъде приложим принципът за еднакво третиране и равна тежест на гласа.

Чл. 104. Извън принципа за еднакво третиране, органите на Сдружението имат право да увтърждават практики, свързани с дейността на Сдужението, както и при доставянето на стоки и услуги, които попадат или не попадат в основната дейност на Сдружението. Тези практики могат да се различават за различните категории членство, доколкото същите не са част от административното функциониране на Сдружението и не предпоставят промяна на изискването всички членове на Общото събрание да имат право на един глас.

Чл. 105. Управителният съвет следва да изготви протокол, в който да утвърди механизмите за събиране на членския внос, категориите и кои точно от предвидените възможности по Устав са приложими.

Чл. 106. Освен ако не е указано друго, членският внос за съответния месец е дължим до последния работен ден от месеца.

Чл. 107. Членският внос, дължим от даден член може да се заплаща от името на трети лица – физически или юридически такива, като това обстоятелство следва да се установи по съответния ред, определен от управляващите органи на Сдружението.

Чл. 108. За изплащането на членския внос се изготвя протокол за платен членски внос. Всеки член на Сдружението има право по всяко време да изиска информация за състоянието на членството си и дължимите вноски към датата на изискване на информацията.

Чл. 109. Членовете на Сдружението могат да формират доброволно различни клубове по интереси или други организации и структури в неговите рамки, като целите и дейността им следва да се регламентират от правилник за дейността, кой следва да бъде депозиран в Управителния съвет на Сдружението.

Чл. 110. Статутът на учредените доброволни клубове или допълнителни структури, както и техните права в рамките на Сдружението и връзките им с останалите организационни елементи, определени от Устава, са обект на решение на Общото събрание.

Глава VII: Мандатност на органите на управление, прекратяване на правомощията

Чл. 111. Членовете на органите, определени от настоящия Устав, имат ограничен във времето мандат, като могат да бъдат избирани неограничен брой пъти.

Чл. 112. Членовете на постоянното представителство на Общото събрание имат мандат, определен от времето между провеждането на две Общи събрания – това, с което стартира мандата им и следващото такова, независимо от това дали е редовно или извънредно.

Чл. 113. Членовете на Надзорния съвет се избират с мандат от 3 години, който стартира от момента на тяхното избиране.

Чл. 114. Членовете на Управителния съвет се избират с мандат 3 години, който стартира от момента на тяхното избиране.

Чл. 115. В случаите, в които мандатът на членовете на Надзорния и Управителния съвет изтича преди провеждането на редовно Общо събрание, то той се удължава до неговото провеждане, но не повече от 12 месеца.

Чл. 116. Ако в рамките на 12 месеца след изтичането на мандата на членовете на Надзорния и Управителния съвет не е свикано Общо събрание независимо от причината, правомощията на членовете на изброените органи се прекратяват, като се поемат изцяло от Постоянното представителство на Общото събрание.

Чл. 117. При обстоятелствата, описани чл. 116, Общото събрание се свиква автоматично 30 дни след прекратяването на правомощията на Управителния и Надзорния съвет със следния дневен ред:
1. Избор на членове на Управителния съвет
2. Избор на членове на Надзорния съвет
3. Разни

Чл. 118. Дневният ред, мястото и часът на провеждане може да бъдат допълвани с решение на постоянното представителство на Общото събрание, като посочените точки в предходния член не могат да бъдат премахвани, заменяни или променяни.

Чл. 119. Когато мандатът на членовете на Управителния и Надзорния съвет е изтекъл, то в дневния ред на следващото Общо събрание задължително се предвижда избор на членове на Управителен и Надзорен съвет.

Чл. 120. Предсрочно прекратяване на мандатите на членовете на Управителния и Надзорния съвет се извършва, ако е налице:
(1) Лично волеизявление от страна на съответния член на Управителния и Надзорния съвет. В този случай правомощията се прекратяват автоматично, като важат предвидените в Устава механизми за осигуряване на оперативното функциониране на Сдружението до провеждането на следващото Общо събрание;
(2) Смърт или трайна невъзможност за упражняване на правата и задълженията;
(3) С мнозинство от 2/3 от членовете с право на глас в Общото събрание.

Глава VIII: Имущество, финансиране, прекратяване, ликвидация, имущество след ликвидация

Чл. 121. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

Чл. 122. Източниците на финансиране на Сдружението са както следва:
(1) Имуществените вноски на членовете под формата на членски внос и колективни такси;
(2) Дарения от физически и юридически лица, спонсорство, субсидии от други организации
(3) Трансфер на състезатели;
(4) Приходи от участия в спортни състезания;
(5) Приходи от предоставени спортни услуги на граждани;
(6) Приходи от реклама и спонсорство;
(7) Средства, предоставени от общински и държавни органи;
(8) Управление на собствено имущество;
(9) Предоставени средства от международни организации
(10) Всякакви други източници и дейности, незабранени от закона.

Чл. 123. Сдружението се прекратява по решение на Общото събрание или по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 124. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Устава на Сдружението.

Чл. 125. Освен ако не е указано друго от компетентните съдебни органи, имуществото на Сдружението след ликвидация се разпределя между всички редовни членове, физически лица, на Общото събрание към момента на влизане в процедура по ликвидация.

Чл. 126. Ако са налице различни категории членски внос, имуществото се разпределя между членовете пропорционално на база дължимия членския внос.

Глава IX: Преходни и заключителни разпоредби

Чл. 127. Настоящият Устав може да бъде изменян и допълван посредством решение на Общото събрание на Сдружението, взето с мнозинство от присъстващите членове. Предложения за промени могат да се правят от всеки член писмено до управителния орган или от самия управителен орган.

Чл. 128. За неуредени в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 129. Разпоредбите на този Устав, в случай че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

Чл. 130. Настоящият устав замества изцяло съществуващият към момента на неговото приемане.

Чл. 131. Установените в този Устав разпоредби могат да бъдат пояснявани и допълвани чрез правилник за неговото прилагане и тълкуване, който се утвърждава от Общото събрание на Сдружението.

Чл. 132. Принципите и практиките за прозрачно управление, заложени в настоящия Устав следва да се прилагат при управлението на дружествата, включително тези функциониращи съгласно Търговския закон, в които Сдружението участва с мажоритарен дял.