fbpx

Политика за обработка на личните данни

Цел на политиката

За „Сдружение Футболен клуб Дунав от Русе“ (по-долу наричана „КЛУБЪТ“) е важен приоритет да защитава поверителността на личните данни на клиентите, служителите и бизнес партньорите си и заради това ние се стремим да прилагаме адекватни механизми за защитата им. Ние оценяваме доверието, което ни оказвате, като ни поверявате отговорността да пазим Вашите лични данни.

Чрез тази Политика за защита на личните данни ние бихме искали да направим достъпно естеството, обхвата и целите за които използваме, събираме и обработваме личните данни.

Освен това, тази Политика за защита на личните данни има за цел и да информира субектите на данни за техните права.

 • „Сдуржение Футболен клуб Дунав от Русе”, с адрес на управление: България, Русе, ул. “Околчица 6”, спортен комплекс “Дунав”, стадион “Дунав”
 • Сдружението е администратор на лични данни по смисъла на чл.4,
 • параграф 7 от Регламент 2016/679.

Какво представлява Общият регламент за защита на личните данни (“РЕГЛАМЕНТА”) ?

Общият регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (наричан за краткост “РЕГЛАМЕНТА”) е приет през 2016 г. и влиза в сила от 25 май 2018 г. РЕГЛАМЕНТЪТ заменя предходната нормативна рамка и установява по-високи стандарти за защита на личните данни.

РЕГЛАМЕНТЪТ засяга КЛУБА доколкото той обработва лични данни на своите служители, доброволци, партньори и трети лица.

Какво означава понятието „лични данни“?

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице. Отделни данни, които сами по себе си не представляват лични данни, когато се съберат заедно, могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни.

Примери за лични данни:

 • собствено име и фамилия;
 • адрес;
 • имейл адрес, като например име.фамилия@дружество.com;
 • номер на личната карта;
 • данни за местоположение (напр. функцията за данни за местоположение на мобилен телефон).
 • ЕГН
 • Адрес
 • Всякакви други данни, които издават персонална характеристика на физическо лице.

Какво означава обработване на лични данни?

Съгласно РЕГЛАМЕНТА, „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране,ограничаване, изтриване или унищожаване.

Как изпълняваме изискванията на РЕГЛАМЕНТА?

При обработката на лични данни, като част от ежедневните дейности, КЛУБЪТ прави всичко възможно, за да гарантира, че:

Обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. На практика това означава, че:

 • Ние имаме законово основание за събиране и обработване на лични данни.
 • Ние не използваме данните в нарушение на други закони.
 • Използваме лични данни добросъвестно. Това означава, че не обработваме данните по неправомерен, неочакван или заблуждаващ начин от гледна точкана засегнатите лица.
 • Ние сме открити и честни с хората от самото начало за това как ще използваме техните лични данни.

Отговаряме на принципа за ограничаване на целите по РЕГЛАМЕНТА. На практика това означава, че:

 • Ние сме наясно какви са целите ни за обработка от самото начало.
 • Документираме целите си и ги посочваме в нашите информационни листове, страници, документи или форми, чрез които събираме лични данни.
 • Ние можем да използваме личните данни за нова цел в случай, ако това е съвместимо с първоначалната цел, имаме съгласие или имаме ясно правно основание за това.

Отговаряме на изискванията за свеждане на данните до минимум съгласно РЕГЛАМЕНТА. На практика това означава, че КЛУБЪТ прави всичко възможно да гарантира, че личните данни, които обработва, са:

 • достатъчни за правилното изпълнение на определена цел;
 • подходящи–данните имат рационална връзка с тази цел; и
 • ограничени до това, което е необходимо – ние не обработваме повече лични данни от необходимото за целта.

Полага усилия, за да гарантира, че личните данни, които обработва, са точни. Това означава, че:

 • Ние предприемаме всички разумни усилия, за можеличните данни, които обработваме да не са неверни или подвеждащи.
 • Може да се наложи да актуализираме личните данни, които използваме.
 • Ако открием, че личните данни са неправилни или подвеждащи, ние предприемаме разумни стъпки, за да ги коригираме или заличим възможно най-скоро.

Полага всички усилия, за да осигури спазването на принципа за „ограничаване на съхранението“. Това означава, че:

 • Ние не съхраняваме личните данни за по-дълго от необходимото.
 • Също така периодично преглеждаме данните, които съхраняваме и ги изтриваме или анонимизираме, когато вече нямаме нужда от тях.
 • Отговаряме на исканията във връзка с упражняването на правотоза изтриване на данните.
 • Лицата с достъп до личните до събираните данни са строго дефинирани
 • Съхраняването на данните се извършва в рамките местоположения, намиращи се в рамките на Европейския съюз (ЕС)
 • Достъпът до данните е защитен;
 • Данните се съхраняват централизирано, като тяхното използване е в рамките на принципа за минимална интервенция.

Стремим се да разполагаме с подходящи мерки за сигурност, за да защити личните данни, които обработваме.

 • Това е принципът на „почтеността и поверителността“ на РЕГЛАМЕНТА – известен също като принципа за сигурност..

Стремим се максимално да гарантираме спазването на принципа за отчетност.

 • Принципът на отчетност изисква от нас да поемем отговорност за това, как обработваме личните данни и как спазваме останалите принципи за защита на личните данни.
 • По-специално стремим се да гарантираме, че разполагаме с подходящи мерки и записи, с които да демонстрираме съответствието си с РЕГЛАМЕНТА.

НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Данните, които ние събираме и съхраняваме при ползване на уеб сайта ни или по друг начин, не се предоставят на други лица.

Можем да предоставим информация, съхранявана при нас по причини от правен характер, ако достъпът, употребата, запазването или разкриването й е правомерно изискано от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

ИМА ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ДАННИТЕ ВИ ДА ПОПАДНАТ В ТРЕТИ СТРАНИ?

Действията ви в нашия сайт могат да доведат до автоматизирано предоставяне на данни на наши партньори за осъществяване на рекламни и статистически цели. Това става посредством бисквитки или други уникални идентификатори. Тези партньори, за да оперират с нас, спазват сходни политики за поверителност, базирани на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Без да е изчерпателен списъкът, такива са например: Google със съответните свои продукти, Facebook със съответните продукти, Gemius, Tixo и др.

КАКВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ИЗПОЛЗВАМЕ?

Събираме данни и предоставяме такава възможност на трети страни, чрез използване на „бисквитки“. „Бисквитката“ е малък файл, съдържащ поредица от знаци, който се поставя на компютъра Ви, когато посещавате уебсайт. Когато го посетите отново, „бисквитката“ позволява на този сайт да разпознае вашия браузър. В „бисквитките“ може да се съхраняват предпочитания на потребителя и друга информация. Често се използва в комбинация с пикселен идентификатор. Бисквитките могат да са временни (сесийни) и постоянни.

ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИ?

Използват се „бисквитки“ за настройки, функции и други услуги на сайта.

Използват се „бисквитки“ за удостоверяване на потребителите, за предотвратяване на измамническо използване на идентификационни данни за вход, както и за защита на потребителската информация от неупълномощени страни.

Използват се „бисквитки“ за подобряване на работата на сайтовете и за предоставяне на очакваните от посетителя услуги, като придвижване из уеб страниците или осъществяване на достъп до защитените части на сайтовете или форумите. Без тези „бисквитки“ те не могат да функционират нормално.

Използват се „бисквитки“ за осигуряване на данни за системата ни за управление на реклама. Използват се и от външни системи за управление на реклами, като тези на Google, Taboola и др. Някои от обичайните им приложения са избиране на реклами въз основа на определени параметри, отчитането на ефективността на кампаниите и избягване на показването на реклами, които потребител вече е виждал.

„Бисквитки“ събират информация за начина, по който потребителите взаимодействат със сайтовете. Това може да включва страниците, които хората посещават най-често, и дали получават съобщения за грешка от някои от тях. Използваме временни („сесийни“) „бисквитки“, за да усъвършенстваме услугите си, да подобрим сърфирането на потребителите си и др. Блокирането или изтриването им няма да попречи на използването на съответния сайт.

Чрез „бисквитки“ се събират данни, позволяващи ни да разберем по-добре предпочитанията на потребителите си и чрез проведения анализ да подобрим и развием услугите си. Обикновено се събира анонимна информация, без да се идентифицират индивидуалните потребители или личните им данни. Много често, за целите на обективността и сравнимостта на данните и аналитичните резултати, тези „бисквитки“ се поставят и/или следят от външни компании. Ние използваме напр. Google Analytics.

КАК ДА ЗАБРАНИТЕ “БИСКВИТКИ”?

Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, разгледайте настройките на браузъра си. Можете да ги използвате, за да оттеглите по всяко време вече дадено съгласие за ползване, както и за да триете приети бисквитки.

Имайте предвид обаче, че чрез деактивиране на определени бисквитки може да бъде ограничен достъпът Ви до някои функции на платформата.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

С цел вашата сигурност, данните които се трансферират между вас и сайтът се криптира посредством SSL. Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация, в това число физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите. Това обаче не винаги е достатъчно за възпрепятстване на злонамерени атаки и сривове.

Връзка с нас по въпроси относно защита на личните данни

За въпроси или запитвания относно обработването и използването на личните Ви данни от страна на “Сдружение Футболен клуб Дунав от Русе”, можете да се обърнете:

Адрес: гр. Русе, ул. „Околчица“ №6, спортен комплекс “Дунав”, стадион “Дунав”
Имейл адрес: club@fcdunav.bg

За връзка с органа по защита на личните данни (КЗЛД), моля кликнете тук.