Регистрация на транзакции

Разходи над 500 лева или разходи в бюджетен код “Други непредвидени” (независимо от техния размер) изискват предварително одобрение.